(κωδικός 22860)

Λιμεναρχείο 41530 / 41249

Αστυνομία 41249

Αγροτικό ιατρείο 41222

Κοινότητα 41285

Ταξί 41048

Κτελ 41425 / 41328 / 41068