(κωδικός 22860)

Κοινότητα 51238

Αγροτικό ιατρείο 51211

Αστυνομία-Λιμεναρχείο 51222

Πρακτορείο 51134 \ 51168